Cursos disponibles

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria.
El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 32 hores teòriques (de dues hores cadascuna); més 4 hores de sessions pràctiques obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Terrassa Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus · Inici: 05/11/2019 · Final 21/02/2020
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Terrassa
Gabriel Querol 21-23
08221 Terrassa
T- 937 801 366
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida
Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta
25007 Lleida
T- 973 238 007
Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers Carrer Llevant núm. 2 08402 Granollers T- 938 792 603 Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus
Av. Maria Fortuny núm. 83
43203 Reus
T- 977 340 850
Videoconferència, des de les seus dels Col·legis de l’Advocacia que es connectin.
Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

programa.pdfprograma.pdf

El Consell de l’Advocacia Catalunya juntament amb Logos Media organitzen els propers 24, 25 i 26 d’octubre de 2019 a la seu d’aquest Consell del carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta de Barcelona, el Taller de coordinació de parentalitat.
Aquest taller acreditarà 12 hores de formació continua pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya tant en la modalitat de presencial com en la modalitat d’streaming.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Seu del Consell de l’Advocacia Catalana · Inici: 24/10/2019 · Final 26/10/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la seu del Consell de l’Advocacia Catalana
Carrer Roger de Llúria núm. 113, 2a planta
08037 Barcelona
T- 934 875 068
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 17 d’octubre de 2019 a partir de les 18.30 hores, la jornada sobre les darreres novetats del TS i del TJUE en matèria de consum: clàusula de venciment anticipat, la seva implicació en els procediments d’execució hipotecària, IRPH i prescripció dels efectes econòmics en les reclamacions de despeses.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 17/10/2019 · Final 17/10/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

La sessió té com a objectiu analitzar la recent sentència de la Sala 1a del TS 463/2019, de 11 de setembre, sobre els efectes de la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat, arran de la sentència del TJUE de 26 de març de 2019 i les Interlocutòries de 3 de juliol de 2019, amb un anàlisi concreta del que significa el sobreseïment del procediment. També es farà referència a les conclusions de l’advocat general Szpunar sobre l’IRPH i la darrera doctrina d’algunes sales de diferents audiències provincials respecte a la prescripció dels efectes restitutoris i les qüestions prejudicials plantejades al TJUE al respecte.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
Lloc realització:
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 25 de setembre de 2019 a partir de les 18.30 hores, la conferència sobre delictes sexuals en subjectes amb disminució psíquica: persones agressores i víctimes
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 25/09/2019 · Final 25/09/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Al llarg d’aquesta sessió s’oferirà una anàlisi dels delictes de naturalesa sexual en els quals s’hi veuen implicades persones amb una disminució psíquica, tant des de la perspectiva de les persones agressores (tipus de quocient intel·lectual -CI- i CMRC, segons tipologia, perfils de personalitat en subjectes amb CI baix i CMRC, equiparació jurídica de l’edat mental entre victimari i víctima, amb edat biològica diferent entre ambdós, etc.), com des de la perspectiva de les víctimes (tipus de víctimes més probable de patir una agressió sexual, valoració del dany psíquic y/o moral, valoració segons el barem de danys de les assegurances privades, etc.), així com els possibles contextos de perpetració d’aquests delictes (àmbit familiar i àmbit institucional) i la responsabilitat penal que se’n deriva.
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell organitza el proper 19 de setembre de 2019 a partir de les 18.30 hores, la conferència sobre la instrucció de comprovació de valors dels béns immobles
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell · Inici: 19/09/2019 · Final 19/09/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Al llarg d’aquesta sessió el ponent ens oferirà una descripció del sistema de gestió de les valoracions immobiliàries de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), on s’explicarà el paper de la Instrucció de la comprovació de valors d’aquells béns immobles transmesos onerosament o a títol lucratiu, i que té com a objectiu establir-ne el valor real -valor de mercat- als efectes de tributació per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions, així com analitzar la problemàtica que ha sorgit entorn al dictamen de pèrit a partir de la jurisprudència del Tribunal Suprem i les modificacions que ha introduït l’ATC en la gestió de valoracions per adaptar-se a les sentències esmentades.
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador.

programa.pdfprograma.pdf

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers organitza la conferència sobre la nova Llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari: Qüestions pràctiques, que tindrà lloc els proper 25 de juliol de 2019 a partir de les 18.00 hores.
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 3 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers · Inici: 25/07/2019 · Final 25/07/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers
Carrer Llevant núm. 2
08402 Granollers
T- 938 792 603
Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des del propi ordinador.

Programa.pdfPrograma.pdf

La comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana juntament amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona van dur a terme el passat 20 de juny de 2019 la jornada sota el títol La justiciabilitat dels crims contra la humanitat. Què se n’ha fet de la Memòria Històrica?
Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la seva finalització, durant 5 mesos.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona · Inici: 20/06/2019 · Final 20/06/2019
Modalitat: On-Line · Preu Inscripció: Veure programa adjunt

Aquesta jornada dirigida a l’advocacia i a la societat en general, s’emmarca en el debat social existent al voltant de la recuperació de la memòria històrica i vol debatre jurídicament tot entomant els nous reptes que planteja el passat més recent en la nostra societat. La jornada aborda el dret a la Memòria Històrica com un dret humà emmarcant-lo en l’àmbit internacional, nacional i local i prestant especial atenció en el diferents vies de justiciabilitat per a poder exercitar aquest dret de forma efectiva per part de la ciutadania. Es va abordar sobre quines accions es poden portar a terme des dels Ajuntaments i en l’àmbit municipal per a lluitar contra la impunitat franquista, abordant entre d’altres la utilització del litigi estratègic. Finalment pretenem tractar quines són actualment les mancances del marc normatiu espanyol i català en el tema de la memòria històrica i poder identificar quins mecanismes es podrien implementar per a poder fer efectiu el dret a la veritat, justícia i reparació i garanties de no repetició.
Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
Carrer d’Enric d’Ossó núm. 1
43005 Tarragona
T.- 977 212 360
Per VIDEO STREAMING, en diferit des del propi ordinador

Programa.pdfPrograma.pdf